Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING

Klaske Schrijft

Klaske Schrijft is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals

omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Regulierstraat 88, Nijmegen

E-mailadres: k.schep95@gmail.com

Telefoonnummer: 0638320304

KvK-nummer: 82584451

Btw-nummer: NL003700787B74

Klaske Schrijft stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik

van persoonsgegevens op www.delevensbrouwerij.net (hierna "de website"), en alle

aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu

geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke

contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met

persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te

gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op

enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").

Klaske Schrijft verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene

verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening

gegevensbescherming in acht te nemen.

Klaske Schrijft draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de

verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan

privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

Emailadres: k.schep95@gmail.com

Telefoonnummer: 0638320304.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 27 juni 2023.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Bij het gebruik van de website of diensten van Klaske Schrijft kunnen de volgende

persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Naam en e-mailadres.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de

gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om contact op te kunnen nemen.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de

verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende

grondslag:

De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn

persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde

door de gebruiker worden ingetrokken.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de

gebruiker. (lid 1 sub b)

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen door Klaske Schrijft worden verstrekt aan derden, indien

dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de

gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die

noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Klaske Schrijft gegeven opdracht aan

de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Klaske

Schrijft er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden

gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden

bewaard.

Klaske Schrijft verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële

doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door Klaske Schrijft niet langer gebruikt of

opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de

gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 50 weken.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten

aanzien van Klaske Schrijft.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten

kenbaar maken aan Klaske Schrijft middels één van de in deze privacyverklaring

genoemde contactgegevens van Klaske Schrijft.

Klaske Schrijft geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek

ongegrond of buitensporig is.

Klaske Schrijft geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek

van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk

of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg

over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt Klaske Schrijft informatie over de bron van

de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en

grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming,

de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn

persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

Klaske Schrijft verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een

overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

de doelstellingen voor de gegevensverwerking;

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens

worden doorgegeven;

de bewaartermijn van de persoonsgegevens;

het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;

het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,

wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door

Klaske Schrijft.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de

verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker

meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een

redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van

de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker

anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan

de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren

of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te

corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Klaske Schrijft opdragen zijn

persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Klaske Schrijft brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van

de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt

in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Klaske Schrijft verstrekt de gebruiker

informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens

door Klaske Schrijft te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid

1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Klaske Schrijft

persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker

verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Klaske Schrijft dient in dit geval de nodige

maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te

brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van

persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de

in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn

persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1

Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

In het geval van de uitoefening van de beperking van de

persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

met de toestemming van de gebruiker;

voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van

algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Klaske Schrijft brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van

de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige

inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Klaske Schrijft

verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom

verzoekt.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen

van Klaske Schrijft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en

door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Klaske

Schrijft hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1

Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de

gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar

de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch

niet mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot

gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is

voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader

van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Klaske Schrijft opgedragen is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de

rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,

vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens

door Klaske Schrijft.

In bovenstaand geval zal Klaske Schrijft staken met de verwerking van de

persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Klaske Schrijft dwingende

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen

dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met

de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de

gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn

persoonsgegevens.

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van

direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met

betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Klaske Schrijft bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de

gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke

wetgeving kunnen worden ingediend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van

toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit

Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Klaske Schrijft maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden

geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend

bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden

en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend.

Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden.

Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren

van de website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:

In het venster voor het invullen van de cookievoorkeuren.

7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of

een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de

website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.